Chính sách bảo mật

divider
Có hiệu lực kể từ ngày: 25 tháng 5 năm 2018

Các trang web (“Trang web”) và ứng dụng (“Ứng dụng”) được cung cấp bởi T&G Global Limited và/hoặc một hoặc nhiều công ty con hoặc công ty liên kết của tập đoàn (gọi riêng và gọi chung là “T&G”“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thuộc quyền kiểm soát và/hoặc duy trì của T&G. 

Bằng việc truy cập các Trang web và Ứng dụng của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý với các thông lệ mô tả trong chính sách quyền riêng tư (Chính sách Quyền riêng tư) này. 

Tại T&G, chúng tôi nhận thấy những lo ngại về thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và về cách thức chúng tôi xử lý thông tin đó. T&G tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ Thông tin Cá nhân được công ty thu thập thông qua áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn và an toàn của thông tin đó và chỉ cho phép truy cập phù hợp thông tin đó theo luật pháp và quy định hiện hành bao gồm (nếu phù hợp) Quy chế Bảo vệ Dữ liệu Chung của Liên minh Châu Âu (EU GDPR).  

Thông tin Cá nhân: 

 • Là thông tin liên quan đến các cá nhân sống và có thể được xác định từ dữ liệu hoặc từ các thông tin khác thuộc sở hữu hoặc có khả năng thuộc sở hữu củaT&G; 
 • Không bao gồm dữ liệu liên quan đến một công ty, một đối tác hoặc một hiệp hội;
 • Không cần phải có tính nhạy cảm hoặc bí mật cần được bảo vệ theo chính sách này.

Trong Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi đã nêu rõ những Thông tin Cá nhân có thể được thu thập trên các Trang web của chúng tôi hoặc thông qua các Ứng dụng của chúng tôi, lý do chúng tôi thu thập các thông tin đó, cách những thông tin này có thể được sử dụng, cách chúng tôi bảo vệ thông tin, đối tượng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin và các tùy chọn mà bạn có về cập nhật hoặc yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin Cá nhân của bạn. 

Cam kết của chúng tôi với bạn: 

 • Khi chúng tôi cần Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi luôn nêu rõ (các) mục đích thu thập thông tin và chúng tôi sẽ không sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác khi chưa hỏi ý kiến bạn;
 • Chúng tôi không giữ Thông tin Cá nhân của bạn lâu hơn thời gian cần thiết cho (các) mục đích mà thông tin được thu thập;
 • Chỉ những người được chúng tôi ủy quyền mới có thể truy cập Thông tin Cá nhân của bạn:
 • Bạn có thể yêu cầu xem hoặc cập nhật Thông tin Cá nhân của bạn được chúng tôi nắm giữ;
 • Trừ trường hợp được pháp luật hoặc quy định yêu cầu, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba vì (các) mục đích mà thông tin được thu thập hoặc khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn;
 • Chúng tôi sẽ hết sức nỗ lực một cách hợp lý khi lựa chọn và hợp tác với các bên thứ ba mà chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ đảm bảo các bên này phải có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư ở cùng mức độ và tiêu chuẩn mà chúng tôi áp dụng;
 • Chúng tôi sẽ tích cực theo dõi các mối đe dọa bên ngoài và sẽ nỗ lực hành động nhanh chóng và minh bạch để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn;
 • Chúng tôi hiểu rằng công nghệ phát triển nhanh chóng và chúng tôi sẽ liên tục theo dõi và tăng cường các biện pháp chúng tôi đã thực hiện để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn khỏi bị mất hoặc tiết lộ trái phép và ngoài ý muốn. 

Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin thu thập thông qua các Trang web, Ứng dụng của chúng tôi hoặc qua các giao tiếp với chúng tôi qua điện thoại, e-mail hoặc cách khác. Chính sách Quyền riêng tư này tuân thủ các điều khoản và điều kiện được đăng trên các Trang web của chúng tôi và/hoặc được cung cấp cùng Ứng dụng của chúng tôi (“Điều khoản và Điều kiện”) và Đạo luật Quyền riêng tư năm 1993 (NZ) hoặc luật địa phương hiện hành khác. Vui lòng xem Chính sách Quyền riêng tư này mỗi khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi hoặc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi để đảm bảo rằng bạn đã đọc và đồng ý với chính sách hiện tại do chính sách có thể được sửa đổi mà không thông báo. Ngày Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi được nêu ở đầu tài liệu. Mọi thay đổi trong Chính sách Quyền riêng tư này  đều sẽ có hiệu lực tức thì ngay sau khi Chính sách Quyền riêng tư sửa đổi được đăng lên Trang web của chúng tôi. Việc bạn sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Thông tin Cá nhân của Bạn và Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Đó

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả khách truy cập trực tuyến. Trang web, Ứng dụng và hạ tầng cơ bản nhận dạng và ghi lại một số thông tin nhất định về khách truy cập và người dùng. Bản chất thông tin được thu thập có thể bao gồm loại trình duyệt được sử dụng, loại hệ thống điều hành máy tính của bạn sử dụng hoặc thiết bị truy cập Internet khác, tên miền hoặc địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) của nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet của khách truy cập / người dùng, Trang web/trang Ứng dụng người dùng truy cập, các hoạt động thực hiện trên các trang web nói trên và đặc điểm và thời gian sử dụng Trang web/Ứng dụng đó. Ngoài ra, Ứng dụng của chúng tôi sẽ nhận dạng và ghi lại tất cả dữ liệu bạn nhập.

Trong trường hợp người dùng cung cấp thêm Thông tin Cá nhân trong quá trình sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng (ví dụ như khi đăng nhập), Thông tin Cá nhân này có thể được lưu trữ cùng thông tin nói trên và tất cả thông tin được thu thập sau đó. Thông tin này (cả thông tin cho phép nhận dạng cá nhân và thông tin không cho phép nhận dạng cá nhân) đều có thể được sử dụng để cải thiện Trang web và Ứng dụng, cải thiện hoạt động kinh doanh, khắc phục sự cố, hỗ trợ khách hàng/người dùng của chúng tôi và bất kỳ việc sử dụng nào khác chúng tôi cho là cần thiết nhằm cung cấp một cách hiệu quả các dịch vụ đến người dùng cuối và khách hàng của chúng tôi. Việc thu thập thông tin cho các mục đích này có thể được thực hiện trực tiếp thông qua các Ứng dụng và Trang web của chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng các dịch vụ bên thứ ba bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn: Google Universal Analytics, Mixpanel Analytics, Công cụ Ghi Phiên truy cập, v.v.

Thông tin Phi cá nhân được Trang web của chúng tôi thu thập trong quá trình duyệt web thông thường (tức là không đăng nhập) có thể được sử dụng để giúp phân tích lưu lượng truy cập Trang web và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tổng hợp các thông tin đó để tạo dữ liệu thống kê và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đó (hoặc hình thức phi tổng hợp của thông tin đó) với các nhà quảng cáo, đối tác, công ty liên kết và các bên thứ ba tiềm năng khác. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ truy cập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào trong quy trình này. Chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ khách truy cập vào Trang web của chúng tôi hoặc người dùng Ứng dụng của chúng tôi trừ trường hợp thông tin được cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện và chủ động.

Cách Chúng tôi Bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn 

T&G đã và sẽ cố gắng duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ Thông tin Cá nhân khỏi bị hư hại hoặc phá hủy ngoài chủ ý hoặc bất hợp pháp, bị mất do vô ý, trộm cắp, thay đổi, tiết lộ, truy cập hoặc sử dụng trái phép. Chúng tôi nỗ lực áp dụng mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro tùy theo bản chất Thông tin Cá nhân đang được bảo vệ và (các) mục đích theo đó thông tin được thu thập. 

Chỉ nhân viên, nhà thầu và đại lý của T&G mới có thể truy cập Thông tin Cá nhân dựa trên nhu cầu cần biết, cho (các) mục đích ban đầu của việc thu thập Thông tin Cá nhân và chỉ để hỗ trợ các mục đích kinh doanh chính đáng. 

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng dù chúng tôi nỗ lực hết sức một cách hợp lý để bảo vệ Thông tin Cá nhân và quyền riêng tư của bạn, chúng tôi vẫn không thể đảm bảo hoặc cam kết an toàn cho bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ hoặc gửi cho chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc bị trộm, phá hủy hoặc vô tình tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn khi các biện pháp an ninh của chúng tôi bị vi phạm.  Hãy cân nhắc điều này khi cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn cho chúng tôi.

Chúng tôi Có thể Chia sẻ Thông tin Cá nhân Với Ai

Chúng tôi sẽ không bán Thông tin Cá nhân của bạn và hoạt động kinh doanh của chúng tôi không dựa vào hành động này. Thông tin Cá nhân của bạn có thể được chuyển cho các công ty khác thuộc T&G hoặc các bên thứ ba khác giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho bạn. Các công ty này có thể nằm tại các quốc gia khác và có thể phải tuân thủ luật pháp khác nhau. 

Chúng tôi sẽ không chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ khi có một trong các điều kiện hoặc lý do sau: 

 • Bạn đã đồng ý.  Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý trước khi chia sẻ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của bạn. Bạn có quyền hủy đồng ý bất kỳ lúc nào.
 • Để xử lý bên ngoài. Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn cho các công ty khác thuộc T&G hoặc cho các đối tác kinh doanh đáng tin cậy khác thực hiện xử lý dữ liệu cho chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi. Họ chỉ được quyền sử dụng Thông tin Cá nhân theo hướng dẫn của chúng tôi và luôn phải tuân thủ tất cả Luật pháp Bảo vệ Dữ liệu liên quan.
 • Vì mục đích pháp lý, chúng tôi có thể chuyển Thông tin Cá nhân của bạn cho các cơ quan Chính phủ khi luật pháp hiện hành yêu cầu hoặc cho phép. 
 • Tiết lộ Khác: Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào nếu chúng tôi tin, một cách hợp lý, rằng hành động đó là cần thiết để bảo vệ quyền hoặc tài sản hợp pháp của T&G, Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi và người dùng Trang web hoặc Ứng dụng đó; hoặc trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dùng Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi hoặc công chúng.

Cookies

Ngoài thông tin được mô tả trên đây, chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn các “cookies.” Cookies là các tập tin văn bản nhỏ từ một trang web, được lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Các tập tin văn bản nhỏ này giúp việc sử dụng một trang web hoặc Ứng dụng trở nên thuận tiện hơn thông qua lưu mật khẩu và các thiết lập ưu tiên cho bạn. Cookies có thể chứa Thông tin Cá nhân. Chúng tôi có thể phân tích thông tin thu được từ các cookie này và khớp thông tin đó với dữ liệu do bạn hoặc một bên khác cung cấp. Chúng tôi có thể cung cấp phân tích của chúng tôi và một số Thông tin Phi Cá nhân cho các đối tác tiềm năng, nhà quảng cáo (là những người có thể sử dụng thông tin này để cung cấp quảng cáo và thông tin khác dựa trên các mối quan tâm của bạn) hoặc các bên thứ ba khác nhưng chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào trừ trường hợp được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Bạn có quyền quyết định chấp nhận cookie hay không bằng cách thiết đặt lại trình duyệt của bạn cho phép thông báo cho bạn bất cứ khi nào cookie được gửi đến ổ cứng của bạn. Bạn cũng có thể xóa thủ công cookie khỏi ổ cứng của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý một số phần trên Trang web của chúng tôi hoặc việc sử dụng Ứng dụng của chúng tôi có thể không hoạt động đúng cách hoặc có thể chậm hơn đáng kể nếu bạn từ chối chấp nhận cookie hoặc chọn tắt cài đặt cookie của bạn.

Trang web Khác

Trang web và Ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc kiểm soát hoặc được duy trì bởi T&G. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thực hành bảo vệ quyền riêng tư mà các trang web khác sử dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn ghi lại thời điểm rời Trang web của chúng tôi hoặc di chuyển từ Ứng dụng của chúng tôi đến trang web của bên thứ ba và đọc các tuyên bố quyền riêng tư của các trang web đó trước khi gửi bất kỳ Thông tin Cá nhân nào. Ngoài ra, Trang web và Ứng dụng của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành của các công ty con hoặc công ty liên kết với T&G (“Trang web Liên kết”). Xin lưu ý rằng các Trang web Liên kết cũng có thể phải tuân thủ các điều khoản sử dụng và chính sách đăng trên các trang web đó.

Chuyển giao Tài sản

Trong quá trình tiếp tục phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các tài sản. Nếu một pháp nhân khác mua lại chúng tôi hoặc tất cả hoặc phần lớn tài sản của chúng tôi, Thông tin Cá nhân, Thông tin Phi Cá nhân và bất kỳ thông tin nào khác chúng tôi đã thu thập về người dùng Trang web và Ứng dụng của chúng tôi đều có thể được chuyển giao cho pháp nhân đó. Ngoài ra, nếu có bất kỳ thủ tục phá sản hoặc tái cấu trúc nào được thực thi đối với chúng tôi, tất cả các thông tin trên đều có thể được xem là tài sản của chúng tôi và có thể được bán hoặc chuyển giao cho bên thứ ba.

Thông tin Liên lạc

Nếu bạn có thắc mắc hoặc bình luận về Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn xem, sửa hoặc xóa bất kỳ Thông tin Cá nhân nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc nếu bạn muốn sửa đổi sự đồng ý trước đó của bạn về việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi